ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ И ДОКУМЕНТИ  

Основни правила за участие и провеждане на публична продан
 
В публичната продан може да участва всяко дееспособно юридическо и физическо лице.
 
Забрана за участие в публична продан
Забрана за участие в публична продан имат: длъжника, неговия законен представител, длъжностните лица от канцеларията на окръжен съд и служителите на съдебния изпълнител, пазачите и управителите на продаваното имущество, съдиите, прокурорите, съдебните изпълнители, съдиите по вписванията, адвокатите относно имущество на територията на съответния Окръжен Съд.
 
Провеждане на публична продан
Публичната продан се провежда по правилата за търг с тайно наддаване. Предложения за участие могат да се подават от началната дата на проданта (посочена в обявлението за публичната продан като първоначална) до края на работния ден на датата обявена за край на публичната продан. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд по местонахождение на имота.
Предложенията следва да се подават в запечатан плик, в който се прилага наддавателното предложение и квитанция  (банков документ) за внесения задатък по посочената в обявлението банкова сметка на частния съдебен изпълнител, като същият се подава във входящия регистър на районния съд. Запечатаният плик се  надписва с данните на участника в търга, номера на делото и имената на частния съдебен изпълнител и имота за който се участва и/или  се придружава от молба за допускане до публичната продан (образец 1). Участниците в търга – търговци или други юридически  лица прилагат в плика и необходимите документи доказващи правният статут на наддавача ( удостоверение за актуално правно състояние за търговците, решения за регистрация и др.), пълномощно ако предложението се подава от пълномощник, както и други документи  съгласно закона и по преценка на наддавача.
 
Наддавателното предложение (образец 2) трябва да отговаря на следните изисквания:
1.    Точно посочване на името/фирмата на наддавача
2. Посочване на други данни индивидуализиращи наддавача (ЕГН; БУЛСТАТ/ЕИК; седалище; адрес, трите имена и ЕГН на представляващия (пълномощника) и т.н.)
3.   Посочване на вещта/имота, за който се участва и периода на провеждане на търга
4.   Посочване на предложената цена, цифром и словом. Минималната цена е посочената в обявлението начална цена за провеждане на търга.
 
Недействителни са:
- предложенията под началната цена на търга посочена в обявлението,
- направени предложения от лица нямащи право да участват в публичната продан,
- предложения, за които не е
внесен необходимия задатък (депозит),
- предложения, за които не са идеднтифицирани
ясно имота и/или търга, в който се иска участие.
 
Към предложението задължително следва да се приложи документ за внесен задатък (депозит).  Задатъкът е в размер на 10 % от началната цена на веща/ имота и  е посочен  в обявлението. Задатъкът се внася по сметката на съдебния изпълнител, посочена в обявлението. Задатъците на наддавачите, които не са обявени за купувачи могат да бъдат получени от тях  незабавно след като обявеният за купувач внесе пълния размер на цената, на която е обявен  за купувач. Връщането на задатъка се извършва по банков път, в посочена от вносителя (участника в търга) банкова сметка, за което се  подава писмена молба (образец 3).
 
Купувачът се обявява на първият работен ден следващ края на проданта с протокол съставен от съдебният изпълнител. Отварянето на постъпилите предложения започва в посочения в обявлението час в помещение в сградата на съответния районен съд. Могат да присъстват страните по делото и всички наддавачи подали предложения. Отсъствието на наддавач не пречи същият да бъде обявен за купувач. Присъствието на наддавачите е препоръчително и с оглед възможността им да участват в евентуално устно наддаване. Постъпилите наддавателни предложения се отварят като се вписват в протокола по реда на отварянето им. Обявяват се недействителните предложения. Наддавачът предложил най висока цена се обявява за купувач.
 
След обявяване на най-високото предложение може да се проведе устно наддаване. Началната цена на наддаването е най-високата предложена писмено цена. Стъпката на наддаването е в размер на един задатък. Съдебният изпълнител кани три пъти участниците като при липса на нови предложения обявява най – високото предложение и съответно купувач на имота.
 
Заплащане на цената
Обявеният за купувач заплаща предложената от него цена по специалната сметка на съдебния изпълнител (същата по която е внесен и депозита), като приспада внесения от него депозит. Заплащането на разликата става задължително в 7-дневен срок от приключване на проданта. Ако последният ден от срока е почивен или празничен ден същият се продължава до първия работен ден следващ почивния. При неплащане на цената в срок, внесеният задатък (депозит)  се задържа (не се връща) и служи за погасяване на дълга. (Сроковете се изчисляват съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс).
При невнасяне на цената в срок, съдебният изпълнител обявява за купувач на имота наддавача, който е предложил следващата най-висока цена; ако този наддавач не внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от обявяването му за купувач, съдебният изпълнител обявява за купувач наддавача, направил следващото по ред наддавателно предложение и постъпва така до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена, равна на началната; наддавачът, който е бил обявен за купувач, но не внесе в срок предложената цена, губи правото да получи обратно внесеният задатък; след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.
 
За всяка конкретна публична продан в кантората на частния съдебен изпълнител се закупуват тръжни книжа с цялата необходима информация.
 
Правилата на провеждане на публична продан на недвижими вещи са уредени в чл.465 – 506 от Граждански процесуален кодекс.
Горепосочените разяснения не са изчерпателни и имат за цел да обяснят основните правила при провеждане на публична продан, като не обхващат всички възможни хипотези, възникващи при  провеждане на публична продан.
В случай на неясноти и при липса на правна подготовка се консултирайте с квалифициран  юрист.