Въпроси и отговори  

Какви са правата и задълженията на взискателя?

Права

 1. Да поиска от компетентния съдебен изпълнител образуване на изпълнително дело въз основа на акт, подлежащ на изпълнение.
 2. Да поиска от съд. изпълнител налагането на обезпечителни мерки.
 3. Да овласти съдебния изпълнител сам да определя способа на изпълнение (срещу движими вещи на длъжника, имоти, вземания, дялове или акции в.търговски дружества и пр.).
 4. Да поиска от съдебния изпълнител налагане на ограничение за пътуване в чужбина на длъжника си - физическо лице, когато вземането надхвърля сумата от 5 000 лв и са налице другите законови предпоставки.
 5. Да поиска от частния съдебен изпълнител, в качеството си на заложен кредитор, пристъпил към изпълнение по реда на 303, да му бъде предадено заложеното имущество по реда на чл. 414 от Гражданския процесуален кодекс, както и да продаде заложеното имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданския процесуален кодекс.
 6. Да обжалва неправилните и незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител, както и отказа му да извърши определено действие.

 

Задължения

 1. Да представи съдебния акт и други необходими документи за образуване на изпълнително дело.
 2. Да внесе на съдебния изпълнител дължимите по реда на ТТР към ЗЧСИ такси и разноски по изпълнението.

 

 

Какви са правата и задълженията на длъжника?

Права

 1. Да се консултира с адвокат.
 2. Да оспори вземането на взискателя, когато изпълнителният лист е издаден въз основа на предвидените в закона несъдеб-ни актове, като предяви пред съда възражения, подкрепени с убедителни писмени доказателства, че присъдената сума не се дължи.
 3. Да направи възражения пред ЧСИ, относно несеквестируе-мостта на имуществото, срещу което е насочено изпълнението.
 4. Да предложи изпълнението да бъде извършено само чрез някои от исканите от взискателя начини на изпълнение или само срещу определена част от неговото имущество.
 5. Да обжалва неправилните и незаконосъобразни дайствия на съдебния изпълнител пред компетентния съд.
 6. Да се оплаче в Министерството на правосъдието или в Камарата на частните съдебни изпълнители при неправомерно или неетично поведение на ЧСИ.
 7. Да обжалва неправилните и незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител, както и отказа му да извърши определено действие.

 

 

Задължения

 1. Да спазва разпорежданията на съдебния изпълнител.
 2. Да не препятства изпълнението.
 3. Да не се разпорежда със запорирано имущество.

 

 

Какви са правата и задълженията на Частния Съ дебен Изпълнител

Права

 1. Частният съдебен изпълнител може да иска съдействие при осъществяване на своите правомощия от всички държавни органи, длъжностни лица и организации, които са длъжни да му го оказват.
 2. Съдебният изпълнител има право на достъп в съдебните служби, в административните служби, в това число данъчните, в службата на Националния осигурителен институт, на Централния депозитар, на лицата, водещи регистър на държавни ценни книжа, на контролните органи по Закона за движението по пътищата и на други лица, които водят регистри за имущество и може да прави справки и полулчава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи.
 3. Съдебният изпълнител има право на достъп до лични данни на длъжника, когато това е нужно за целите на изпълнението.
 4. По възлагане от взискателя да определя начина на изпълнение.
 5. Частният съдебен изпълнител може да връчва призовки и книжа по образувани при него изпълнителни дела.
 6. По възлагане от длъжника и/или кредитора, частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да бъде пазач на даденото в обезпечение имущество.
 7. По възлагане от страните, частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да посредничи за постигане на спогодба между тях.

 

Задължения

 1. Частният съдебен изпълнител е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона.
 2. Частният съдебен изпълнител не може да откаже извършването на изпълнителни действия, освен в случаите на чл. 12 от Гражданския процесуален кодекс.
 3. Частният съдебен изпълнител е длъжен да пази професионална тайна за обстоятелствата, станали му известни във връзка с работата, и не може да ги ползва за свое или чуждо облагодетелстване.
 4. Частният съдебен изпълнител е длъжен да се застрахова за времето на своята дейност за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения.
 5. Частният съдебен изпълнител е длъжен да води самостоятелен служебен архив.
 6. Частният съдебен изпълнител е длъжен да спазва професионалната етика и да опазва престижа на професията.
 7. Съдебният изпълнител няма право да извършва изпълнителни действия без да му е представен изпълнителен титул - изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.
 8. Когато пристъпва към изпълнение, съдебният изпълнител е длъжен да изпрати на длъжника призовка, с която му дава седемдневен срок за доброволно изпълнение.
 9. Съдебният изпълнител е длъжен да спре/отложи изпълнителните действия в предвидените от закона случаи. Ако до деня, предхождащ деня на проданта на имота, длъжникът - физическо лице, внесе 30 на сто от вземанията по предявените срещу него изпълнителни листове и се задължи писмено да внася всеки месец по 10 на сто от тях, съдебният изпълнител спира изпълнението.