Продажби  

Категория / Къщи

Къщи от ЧСИ Гергана Божкова

½ /една втора/ идеална част от: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 102,60 кв.м.; ПРИСТРОЙКА към жилищната сграда със застроена площ от 93,00 кв. м. и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА- ГАРАЖ със застроена площ от 21,00 кв. м., построени с отстъпено право на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – IV, целият с площ от 700,00 кв. м. в кв.1 по подробния устройствен план на с.Сливарка, общ.Крумовград. Виж повече
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.124.152 по кадастралната карта на гр. Кърджали, целият с площ 261 кв. м., с административен адрес: гр. Кърджали, ул. „Мир" № 25, ведно с ВТОРИ етаж от построената в имота многофамилна масивна жилищна сграда, представляваща самостоятелно жилище със самостоятелен вход, с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.124.152.1.2, със застроена площ 55.90 кв. м., ведно с 1/2 идеална част от общите части на сградата, в която е разположен обекта, с идентификатор на сградата № 40909.124.152.1. Виж повече