Продажби  

Категория / Къщи

Къщи от ЧСИ Гергана Божкова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №20746.501.9018 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Джебел, одобрени със заповед №РД-18-46/13.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри , засягащо поземления имот е от 11.10.2021г., с адрес на поземления имот: гр.Джебел, ул."Върбица" №19, с площ 690 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с предишен идентификатор №20746.501.272, с номер по предходен план: пл.сн. №272, кв.16, парцел IV, при съседни имоти: имот с идентификатор №20746.501.271, имот с идентификатор №20746.501.1121, имот с идентификатор №20746.501.9020, имот с идентификатор №20746.501.9019, имот с идентификатор №20746.501.261, имот с идентификатор №20746.501.270, ведно с построените в имота сгради: 1.СГРАДА с идентификатор №20746.501.9018.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Джебел, одобрени със заповед №РД-18-46/13.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри , засягащо поземления имот е от 11.10.2021г., с адрес на сградата: гр.Джебел, ул."Върбица" №19, със застроена площ 97 кв.м., брой етажи : 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: жилищна сграда- еднофамилна, със стар идентификатор №20746.501.272.1, номер по предходен план: няма и 2. СГРАДА с идентификатор №20746.501.9018.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Джебел, одобрени със заповед №РД-18-46/13.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри , засягащо поземления имот е от 02.05.2022г., с адрес на сградата: гр.Джебел, ул."Върбица" №19, със застроена площ 19 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: Гараж, със стар идентификатор №20746.501.272.2, номер по предходен план: няма. Виж повече
½ /една втора/ идеална част от: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 102,60 кв.м., състояща се от четири стаи, салон, баня и тоалетна на първия етаж и от четири стаи, салон, баня и килер на втория етаж, с вътрешно стълбище; ПРИСТРОЙКА към жилищната сграда със застроена площ от 93,00 кв. м. състояща се от четири стаи и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА- ГАРАЖ със застроена площ от 21,00 кв. м., построени с отстъпено право на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – IV, целият с площ от 700,00 кв. м. в кв.1 по подробния устройствен план на с.Сливарка, общ.Крумовград, одобрен със Заповед №552 от 16.09.1983 г. на Кмета на Община Крумовград, ведно с отстъпеното право на строеж, при граници и съседи на УПИ: изток- улица от о.т.2 до о.т.3; запад- УПИ IX - Община Крумовград, УПИ 2- собствен имот, север- УПИ II- Община Крумовград, УПИ III- автоспирка на Общината и улица; юг- УПИ V- 2 Нермин Мехмед Юсеин. Виж повече