Продажби  

Категория / Апартаменти

Апартаменти и жилищни сгради

½ идеална част от АПАРТАМЕНТ №10 със застроена площ 108,41 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.110.190.2.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, ведно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ №10 със застроена площ от 3,04 кв.м., при съседи на склада: горе- стълбищна клетка, изток- рампа, запад- стълбищна клетка, юг-машинно, север- коридор, ведно с припадащите се 7,224 % /седем цяло двеста двадесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата в размер на 16,79 /шестнадесет цяло и седемдесет и девет стотни/ кв.м. и правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор №40909.110.190 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и десет, точка, сто и деветдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали. Виж повече