Продажби  

1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.103.142 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със заповед №РД-18-66/18.10.2006. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е от 30.07.2018г., с адрес на поземления имот: гр.Кърджали, ул. „Родопи" №18, с площ: 411 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 656, квартал: 35., при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори №№ 40909.103.140, 40909.103.145, 40909.103.144, 40909.103.143, 40909.103.141, ведно с 1/2 идеална част от сграда, която попада върху имота, а именно: Сграда с идентификатор №40909.103.142.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със заповед №РД-18-66/18.10.2006. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни, с адрес на сградата: гр.Кърджали, ул.„Родопи" №18, със застроена площ: 21кв.м., брой етажи : 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: хангар,депо,гараж,стар идентификатор: няма,номер по предходен план: няма. Виж повече
½ /една втора/ идеална част от: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 102,60 кв.м.; ПРИСТРОЙКА към жилищната сграда със застроена площ от 93,00 кв. м. и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА- ГАРАЖ със застроена площ от 21,00 кв. м., построени с отстъпено право на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – IV, целият с площ от 700,00 кв. м. в кв.1 по подробния устройствен план на с.Сливарка, общ.Крумовград. Виж повече