Продажби  

½ /една втора/ идеална част от: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 102,60 кв.м., състояща се от четири стаи, салон, баня и тоалетна на първия етаж и от четири стаи, салон, баня и килер на втория етаж, с вътрешно стълбище; ПРИСТРОЙКА към жилищната сграда със застроена площ от 93,00 кв. м. състояща се от четири стаи и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА- ГАРАЖ със застроена площ от 21,00 кв. м., построени с отстъпено право на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – IV, целият с площ от 700,00 кв. м. в кв.1 по подробния устройствен план на с.Сливарка, общ.Крумовград, одобрен със Заповед №552 от 16.09.1983 г. на Кмета на Община Крумовград, ведно с отстъпеното право на строеж, при граници и съседи на УПИ: изток- улица от о.т.2 /две/ до о.т.3 /три/; запад- УПИ IX /римско девет/- Община Крумовград, УПИ 2/две/- собствен имот, север- УПИ II /римско две/- Община Крумовград, УПИ III /римско три/- автоспирка на Общината и улица; юг- УПИ V /римско пет/- 2 /две/ Нермин Мехмед Юсеин. Виж повече
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.103.142 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със заповед №РД-18-66/18.10.2006. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е от 30.07.2018г., с адрес на поземления имот: гр.Кърджали, ул. „Родопи" №18, с площ: 411 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 656, квартал: 35., при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори №№ 40909.103.140, 40909.103.145, 40909.103.144, 40909.103.143, 40909.103.141, ведно с 1/2 идеална част от сграда, която попада върху имота, а именно: Сграда с идентификатор №40909.103.142.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със заповед №РД-18-66/18.10.2006. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни, с адрес на сградата: гр.Кърджали, ул.„Родопи" №18, със застроена площ: 21кв.м., брой етажи : 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: хангар,депо,гараж,стар идентификатор: няма,номер по предходен план: няма. Виж повече
1/2 ИД.Ч. от имот № 050003 по КВС на землището на с. Поточница, община Крумовград, област Кърджали, с площ 10557 кв. м. при граници и съседи: имот № 050002, стопански двор на ДПФ – МЗГ; имот № 050006, полски път на ДПФ – МЗГ; имот № 050004, стопански двор на ДПФ – МЗГ; имот № 050005, стопански двор на ДПФ – МЗГ; имот № 019060, полски път на Община Крумовград; имот № 019062, полски път на Община Крумовград; имот № 019050, нива на насл. на Юсеин Ахмедов Хасанов; имот № 019059, нива на насл. Алиосман Османов Юсеинов; имот № 019073, пасище, мера на Общинска администрация Крумовград; имот № 019053, нива насл. на Ахмед Шерифов Сюлейманов. Виж повече
1. ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ 391 кв. м.; 2. ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ 1017 кв. м., състоящ се от основно хале, шест стаи, четири санитарни помещения и навес; 3. СГРАДА ЗА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ, едноетажна масивна сграда, със застроена площ 86 кв. м.; 4. СУШИЛНЯ, едноетажна масивна сграда, със застроена площ 851 кв. м., състояща се от осем клетки и бетонов навес; и 5. ПОРТИЕРНА /КПП/ едноетажна масивна сграда, със застроена площ 13 кв. м., построени в държавен имот № 050003 по Картата на възстановената собственост на землището на с. Поточница, ЕКАТТЕ 57950, общ. Крумовград, обл. Кърджали, целият с площ 10557 кв. м. Виж повече
½ /една втора/ идеална част от: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 102,60 кв.м.; ПРИСТРОЙКА към жилищната сграда със застроена площ от 93,00 кв. м. и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА- ГАРАЖ със застроена площ от 21,00 кв. м., построени с отстъпено право на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – IV, целият с площ от 700,00 кв. м. в кв.1 по подробния устройствен план на с.Сливарка, общ.Крумовград. Виж повече