Продажби  

½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40909.114.218.1.10

0 Коментари
25
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  с идентификатор 40909.114.218.1.10 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и четиринадесет, точка, двеста и осемнадесет, точка, едно, точка, десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, обл. Кърджали, общ. Кърджали, одобрени със Заповед РД – 18-66/18.10.2006г./18.10.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение. Адрес на имота: гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 47 /четиридесет и седем/, вх. А, ет. 4 /четири/, ап. 10 /десет/. Самостоятелния обект се намира на етаж 4 /четири/ в сграда с идентификатор 40909.114.218.1 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и четиринадесет, точка, двеста и осемнадесет, точка, едно/. Предназначение: Жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.114.218 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и четиринадесет, точка, двеста и осемнадесет/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение. Брой нива на обекта: 1 /едно/. Посочена в документа площ: 80.00 /осемдесет/ кв. м. Прилежащи части: МАЗЕ – 10 /десет/ , 8.88 /осем цяло и осемдесет и осем стотни/ кв. м. Ниво: 1 /едно/. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 40909.114.218.1.11, под обекта – имот с идентификатор 40909.114.218.1.7, над обекта - 40909.114.218.1.13. Стар идентификатор: няма

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: ½ (ЕДНА ВТОРА)ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.102.166 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5.. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.58. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5.
½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40909.114.218.1.10