Продажби  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14.

0 Коментари
147
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14 (петнадесет хиляди двеста и шестнадесет, точка, петнадесет, точка, четиринадесет), с. Глухар, общ. Кърджали, обл. Кърджали, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД ‑ 18 ‑ 623/03.11.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.08.2019 г., адрес на поземления имот: с. Глухар, местност „ПОД ГАРАТА“ с площ от 1000 кв. м. (хиляда квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 015014 (нула, едно, пет, нула, едно, четири), при съседи 15216.15.19, 15216.15.30, 15216.15.13.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5.. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.58. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.33. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С идентификатор 40909.61.19.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14