Продажби  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9.

0 Коментари
354
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9 (четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, шестдесет и три, точка, девет), гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД ‑ 18 ‑ 66/18.10.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.08.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Кърджали, местност „ДО ЛИНИЯТА“ с площ от 1000 кв. м. (хиляда квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5 (пета), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 023009 (нула, две, три, нула, нула, девет), по КВС на землище Горна Гледка, при съседи 40909.63.12, 40909.63.103, 40909.63.40, 40909.63.7.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: 1/12 /една дванадесета/ идеална част от: НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.106.268 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5.. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.58. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.33.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9.