Продажби  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100.

0 Коментари
162
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100 (четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, шестдесет и три, точка, сто), гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД ‑ 18 ‑ 66/18.10.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.08.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Кърджали, местност „ХАРМАН КАЯ“ с площ от 1891 кв. м. (хиляда осемстотин деветдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9 (девета), предишен идентификатор: 40909.63.42 (четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, шестдесет и три, точка, четиридесет и две), номер на предходен план: 23042 (две, три, нула, четири, две), при съседи: 40909.63.96, 40909.63.99, 40909.63.135, 40909.63.67, 40909.63.64, 40909.63.37.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5.. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.58. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.33. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С идентификатор 40909.61.19.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100.