Продажби  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45.

0 Коментари
145
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45 (четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, петдесет и осем, точка, четиридесет и пет), гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД ‑ 18 ‑ 66/18.10.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.08.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Кърджали, местност „ЧАШ ДЕРЕ“, с площ от 3000 кв. м. (три хиляди квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 018045 (нула, едно, осем, нула, четири, пет), при съседи: 40909.58.44, 40909.58.63, 40909.58.64, 40909.58.46, 40909.58.28, 40909.58.8.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5.. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.58. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.33. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С идентификатор 40909.61.19.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45.