Продажби  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5.

0 Коментари
256
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5 (четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, петдесет и четири, точка, пет), гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД ‑ 18 ‑ 66/18.10.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.08.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Кърджали, местност „ЧАИР ТАРЛА“ с площ от 2000 кв. м. ( две хиляди квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 8 (осма), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 014005 (нула, едно, четири, нула, нула, пет), при съседи: 40909.54.15, 40909.62.11, 40909.54.1, 40909.54.11.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: 1/12 /една дванадесета/ идеална част от: НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.106.268 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5.. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.58. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.33.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5.