Продажби  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.37.

0 Коментари
217
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.37 (четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, шестдесет и три, точка, тридесет и седем), гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД ‑ 18 ‑ 66/18.10.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.08.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Кърджали, местност „ХАРМАН КАЯ“ с площ от 500 кв. м. (петстотин квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9 (девета), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 23037 ( две, три, нула, три, седем) по КВС на землище Горна Гледка, при съседи: 40909.63.96, 40909.63.100, 40909.63.64, 40909.63.103.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: ½ (ЕДНА ВТОРА)ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.102.166 ½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40909.114.218.1.10 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5.. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.58. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.37.