Продажби  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.28.

0 Коментари
120
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.28 (четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, петдесет и осем, точка, двадесет и осем), гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД ‑ 18 ‑ 66/18.10.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.08.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Кърджали, местност „БАЛЪК АЛТА“, с площ от 2000 кв. м. (две хиляди квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начина на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 018028 (нула, едно, осем, нула, две, осем), при съседи: 40909.58.45, 40909.58.46, 40909.58.47, 40909.58.29, 40909.58.8.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5.. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.58. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.33.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.28.