Продажби  

14.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5

0 Коментари
20
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5 (петнадесет хиляди двеста и шестнадесет, точка, петнадесет, точка, пет) с. Глухар, общ. Кърджали, обл. Кърджали, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД ‑ 18 ‑ 623/03.11.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.08.2019 г., адрес на поземления имот: с. Глухар, местност „КЮКЛЮК“ с площ от 501 кв. м. (петстотин и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 015005 (нула, едно, пет, нула, нула, пет), при съседи 15216.15.6, 15216.15.30.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: 13.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14 12.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12 11.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.58 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100 8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.6 7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45 6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5 5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.33 4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С идентификатор 40909.61.19
14.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5 С. ГЛУХАР