Продажби  

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.103.142.

0 Коментари
131
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.103.142 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и три, точка, сто четиридесет и две/ по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрени със заповед №РД-18-66/18.10.2006. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е от 30.07.2018г., с адрес на поземления имот: гр. Кърджали, ул. „Родопи“ № 18 /осемнадесет/, с площ: 411 /четиристотин и единадесет/ кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 656, квартал: 35., при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори №№ 40909.103.140, 40909.103.145, 40909.103.144, 40909.103.143, 40909.103.141, ведно с 1/2 /една втора/ идеална част от сграда, която попада върху имота, а именно: Сграда с идентификатор №40909.103.142.2 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и три, точка, сто четиридесет и две, точка две/ по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със заповед №РД-18-66/18.10.2006. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни, с адрес на сградата: гр. Кърджали, ул. „Родопи“ № 18 /осемнадесет/, със застроена площ: 21 /двадесет и един/ кв.м., брой етажи : 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: хангар, депо, гараж, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: ½ /една втора/ идеална част от : ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 102,60 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5.. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.58. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5.
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.103.142.