Продажби  

12.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12

0 Коментари
15
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12 (четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, шестдесет и три, точка, дванадесет) гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД ‑ 18 ‑ 66/18.10.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.08.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Кърджали, местност „КЕЛЛЕР“ с площ от 1500 кв. м. (хиляда и петстотин квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5 (пета), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 023012 (нула, две, три, нула, едно, две), по КВС на землище Горна Гледка, при съседи 40909.63.15, 40909.63.103, 40909.63.34, 40909.63.40, 40909.63.9.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: 14.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5 13.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14 11.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.58 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100 8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.6 7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45 6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5 5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.33 4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С идентификатор 40909.61.19
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12