Продажби  

6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5

0 Коментари
10
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5 (четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, петдесет и четири, точка, пет), гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД ‑ 18 ‑ 66/18.10.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.08.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Кърджали, местност „ЧАИР ТАРЛА“ с площ от 2000 кв. м. ( две хиляди квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 8 (осма), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 014005 (нула, едно, четири, нула, нула, пет), при съседи: 40909.54.15, 40909.62.11, 40909.54.1, 40909.54.11.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: 14.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5 13.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14 12.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12 11.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.58 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100 8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.6 7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45 5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.33 4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С идентификатор 40909.61.19
6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5