Продажби  

5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.33

0 Коментари
28
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.33 (четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, шестдесет и едно, точка, тридесет и три), гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД ‑ 18 ‑ 66/18.10.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.08.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Кърджали, местност „ЕНИ ГОРА“, с площ 1001 кв. м. (хиляда и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 8 (осма), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 021033 (нула, две, едно, нула, три, три) при съседи: 40909.61.32, 40909.60.1, 40909.61.63, 40909.61.28.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: 14.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5 13.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14 12.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12 11.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.58 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100 8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.6 7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45 6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5 4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С идентификатор 40909.61.19
5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.33