Продажби  

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.37

0 Коментари
13
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.37 (четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, шестдесет и три, точка, тридесет и седем), гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД ‑ 18 ‑ 66/18.10.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.08.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Кърджали, местност „ХАРМАН КАЯ“ с площ от 500 кв. м. (петстотин квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9 (девета), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 23037 ( две, три, нула, три, седем) по КВС на землище Горна Гледка, при съседи: 40909.63.96, 40909.63.100, 40909.63.64, 40909.63.103.

0.0
Последна актуализация на:: четвъртък 14 септември 2023 14:57
Сродни статии: 14.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5 13.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14 12.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12 11.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.58 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100 8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.6 7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45 6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5 5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.33
3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.37