Продажби  

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.28

0 Коментари
11
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.28 (четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, петдесет и осем, точка, двадесет и осем), гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД ‑ 18 ‑ 66/18.10.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.08.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Кърджали, местност „БАЛЪК АЛТА“, с площ от 2000 кв. м. (две хиляди квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начина на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 018028 (нула, едно, осем, нула, две, осем), при съседи: 40909.58.45, 40909.58.46, 40909.58.47, 40909.58.29, 40909.58.8.

0.0
Последна актуализация на:: четвъртък 14 септември 2023 14:56
Сродни статии: 14.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5 13.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14 12.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12 11.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.58 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100 8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.6 7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45 6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5 5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.33
2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.28