Продажби  

½ /една втора/ идеална част от : ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 102,60.

0 Коментари
45
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

½ /една втора/ идеална част от : ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 102,60 /сто и две цяло и шестдесет стотни/ кв.м., състояща се от четири стаи, салон, баня и тоалетна на първия етаж и от четири стаи, салон, баня и килер на втория етаж, с вътрешно стълбище; ПРИСТРОЙКА към жилищната сграда със застроена площ от 93,00 /деветдесет и три/ квадратни метра състояща се от четири стаи и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА- ГАРАЖ със застроена площ от 21,00 /двадесет и един/ квадратни метра, построени с отстъпено право на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – IV /римско четири/, целият с площ от 700,00 /седемстотин/ квадратни метра в кв.1 /едно/ по подробния устройствен план на с.Сливарка, общ.Крумовград, одобрен със Заповед №552 от 16.09.1983 г. на Кмета на Община Крумовград , ведно с отстъпеното право на строеж , при граници и съседи на УПИ: изток- улица от о.т.2 /две/ до о.т.3 /три/; запад- УПИ IX /римско девет/- Община Крумовград, УПИ 2/две/- собствен имот, север- УПИ II /римско две/- Община Крумовград, УПИ III /римско три/- автоспирка на Общината и улица; юг- УПИ V /римско пет/- 2 /две/ Нермин Мехмед Юсеин.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: 7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.45 12.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12 11.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.58 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.100 8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.6 14.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5 6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.54.5 5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.61.33 13.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.14
60. ½ /една втора/ идеална част от : ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 102