Продажби  

ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ

0 Коментари
52
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ 391 /триста деветдесет и един/ кв. м.; 2. ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ 1017 /хиляда и седемнадесет/ кв. м., състоящ се от основно хале, шест стаи, четири санитарни помещения и навес; 3. СГРАДА ЗА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ, едноетажна масивна сграда, със застроена площ 86 /осемдесет и шест/ кв. м.; 4. СУШИЛНЯ, едноетажна масивна сграда, със застроена площ 851 /осемстотин петдесет и един/ кв. м., състояща се от осем клетки и бетонов навес; и 5. ПОРТИЕРНА /КПП/ едноетажна масивна сграда, със застроена площ 13 /тринадесет/ кв. м., построени в имот № 050003 /петдесет хиляди и три/ по Картата на възстановената собственост на землището на с. Поточница, ЕКАТТЕ 57950, общ. Крумовград, обл. Кърджали, целият с площ 10557 /десет хиляди петстотин петдесет и седем/ кв. м., начин на трайно ползване – Стопански двор, при граници на целия имот: имот № 050002 – Стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 050006 – Полски път на ДПФ-МЗГ; имоти № 050004 и № 050005 – Стопански двор на ДПФ-МЗГ; имоти № 019060 и № 019062 – Полски път на община Крумовград; имот № 019050 – Нива на насл. на Юсеин Ахмедов Хасанов; имот № 019059 – Нива на насл. на Алиосман Османов Юсеинов; имот № 019073 – Пасище, мера на Общинска администрация Крумовград; и имот № 019053 – Нива на насл. на Ахмед Шерифов Сюлейманов.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ