Продажби  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 14

0 Коментари
22
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15216.15.5 (петнадесет хиляди двеста и шестнадесет, точка, петнадесет, точка, пет) с. Глухар, общ. Кърджали, обл. Кърджали, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД ‑ 18 ‑ 623/03.11.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.08.2019 г., адрес на поземления имот: с. Глухар, местност „КЮКЛЮК“ с площ от 501 кв. м. (петстотин и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 015005 (нула, едно, пет, нула, нула, пет), при съседи 15216.15.6, 15216.15.30.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: Поземлен имот с идентификатор 14221.84.107 и сгради в него 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.103.142 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 7 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 8 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 2 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 13 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 5 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 14