Продажби  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 10

0 Коментари
28
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9 (четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, шестдесет и три, точка, девет), гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД ‑ 18 ‑ 66/18.10.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.08.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Кърджали, местност „ДО ЛИНИЯТА“ с площ от 1000 кв. м. (хиляда квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5 (пета), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 023009 (нула, две, три, нула, нула, девет), по КВС на землище Горна Гледка, при съседи 40909.63.12, 40909.63.103, 40909.63.40, 40909.63.7.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: Поземлен имот с идентификатор 14221.84.107 и сгради в него 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.103.142 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 7 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 8 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 2 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 14 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 5 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 10