Продажби  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 8

0 Коментари
26
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.58.6 (четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, петдесет и осем, точка, шест), гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД ‑ 18 ‑ 66/18.10.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.08.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Кърджали, местност „ПОД ХАРМАНА“ с площ от 2000 кв. м. (две хиляди квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 018006 (нула, едно, осем, нула, нула, шест), при съседи: 40909.58.5, 40909.58.8, 40909.58.18, 40909.58.93, 40909.58.4.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: Поземлен имот с идентификатор 14221.84.107 и сгради в него 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.103.142 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 7 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 9 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 2 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 14 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 5 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 8