Продажби  

1/2 от апартамент №10 гр.Кърджали

0 Коментари
64
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

½ /една втора/ идеална част от АПАРТАМЕНТ №10 /десет/ със застроена площ 108,41 /сто и осем цяло и четиридесет и една стотни/ кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.110.190.2.10 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и десет, точка, сто и деветдесет, точка, две, точка, десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със Заповед №РД-18-66/18.10.2006г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с адрес на имота: гр.Кърджали, п.к.6600 /шест хиляди и шестстотин/, ул.“Стефан Караджа“ №14 /четиринадесет/, ет.5 /пет/, ап.10 /десет/, находящ се в ЖИЛИЩНА СГРАДА  с активен партер №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №40909.110.190 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и десет, точка, сто и деветдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от спалня, дневна с трапезария и кухненски бокс, санитарен възел, антре и две тераси, при съседни самостоятелни обекти в сградата, съгласно Схема на СГКК-Кърджали: на същия етаж- обект с идентификатор №40909.110.190.2.11; под обекта- обект с идентификатор №40909.110.190.2.8; над обекта- няма, ведно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ №10 /десет/  със застроена площ от 3,04 /три цяло и четири стотни/  кв.м., при съседи на склада:  горе- стълбищна клетка, изток- рампа, запад- стълбищна клетка, юг-машинно, север- коридор, ведно с припадащите се 7,224 % /седем цяло двеста двадесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата в размер на 16,79 /шестнадесет цяло и седемдесет и девет стотни/ кв.м.  и правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор №40909.110.190 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и десет, точка, сто и деветдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: Поземлен имот с идентификатор 14221.84.107 и сгради в него 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.103.142 ½ /една втора/ идеална част от : ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 8 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 9 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 2 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 5 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6
1/2 от апартамент №10 гр.Кърджали