Продажби  

1/5 /една пета/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.110.218.2.12 №5

0 Коментари
44
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

1/5 /една пета/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.110.218.2.12 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и десет, точка, двеста и осемнадесет, точка, две, точка, дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, одобрени със заповед №РД‑18‑66/18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр.Кърджали, пк 6600 /шест хиляди шестстотин/, ул.“Георги Кондолов“ №13 /тринадесет/, ет.‑1 /минус едно/, гараж‑ паркоместа, находящ се в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №40909.110.218 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и десет, точка, двеста и осемнадесет/,с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, разположен в подземния етаж на сградата, съдържащ пет паркоместа, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: обекти с идентификатор №40909.110.218.2.9, 40909.110.218.2.10, №40909.110.218.2.1  с разпределено изцяло за приобретателя право на ползване върху ПАРКОМЯСТО №5 /пет/ с площ 23,98 /двадесет и три цяло и деветдесет и осем стотни/ кв.м., при граници на паркомястото: горе‑ рампа, запад‑ общи помещения, юг‑ общо маневрено хале, ведно с припадащите се 25,870% идеални части от рампата и общото маневрено хале и 4,648% идеални части от правото на строеж в имота.

0.0
Последна актуализация на:: вторник 21 февруари 2023 15:40
Сродни статии: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65961.4.77 3.Съвкупност от движими вещи находящи се в с. Пчеларово 1.Съвкупност от движими вещи находящи се в с. Пчеларово 2.Съвкупност от движими вещи находящи се в с. Пчеларово ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №40909.104.219 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.103.142 1/5 /една пета/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.110.218.2.12 № 3 1/5 /една пета/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.110.218.2.12 № 1 1/5 /една пета/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.110.218.2.12 №4
1/5 /една пета/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.110.218.2.12 №5