Продажби  

НОВООБРАЗУВАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ СЕЛО ПЕТЛИНО

0 Коментари
19
Нямате все още прикачени медии под тази галерия все още...

НОВООБРАЗУВАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 56054.501.909 /петдесет и шест хиляди и петдесет и четири, точка, петстотин и едно, точка, деветстотин и девет/, кадастрален район 501 /петстотин и едно/ по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Петлино, общ. Кърджали, ЗЗП 28 /двадесет и осем/, код по ЕКАТТЕ 56054 /петдесет и шест хиляди и петдесет и четири/, с площ 287/двеста осемдесет и седем/ кв. м.   по документ за собственост и с площ 287.41 /двеста осемдесет и седем цяло и четиридесет и една стотни/ кв. м.   по скица, при съседи на имота, съгласно Скица № 76/03.01.2014г., издадена от Община Кърджали: поземлен имот №56054.501.9512 на Община Кърджали; поземлен имот №56054.501.781 на наследниците на Шукри Шефкет Мюмюн; поземлен имот №56054.501.102 на Ася Джевджет Мюмюн.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: УПИ I с площ 2059 кв. м. в село Звездел 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.124.152
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ