Продажби  

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.124.152

0 Коментари
23

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.124.152 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и четири, точка, сто петдесет и две/ по кадастралната карта на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрена със Заповед № РД-18-66/18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 261 /двеста шестдесет и един/ кв. м., с административен адрес: гр. Кърджали, ул. „Мир“ № 25 /двадесет и пет/, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 м. до 15 м./, стар идентификатор: поземлен имот пл.сн № 314 /триста и четиринадесет/ в кв. 40 /четиридесет/ по плана гр. Кърджали, при граници на имота съгласно скица: поземлен имот с идентификатор № 40909.124.239, поземлен имот с идентификатор № 40909.124.157, поземлен имот с идентификатор № 40909.124.153, поземлен имот с идентификатор № 40909.124.151, ведно с ВТОРИ етаж от построената в имота многофамилна масивна жилищна сграда, представляваща самостоятелно жилище със самостоятелен вход, с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.124.152.1.2 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и четири, точка, сто петдесет и две, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрена със Заповед № РД-18-66/18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Кърджали ул. „Мир“ № 25 /двадесет и пет/, с предназначение: жилище, апартамент, състоящо се от две стаи, кухненски бокс и сервизни помещения, със застроена площ 55.90 /петдесет и пет цяло и деветдесет стотни/ кв. м., при граници на обекта по схема: на същия етаж - обект № 40909.124.152.1.2, под обекта – обект № 40909.124.152.1.1, ведно с 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата, в която е разположен обекта, с идентификатор на сградата № 40909.124.152.1 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и четири, точка, сто петдесет и две, точка, едно/ по кадастралната карта на гр. Кърджали.

0.0
Последна актуализация на:: -/-
Сродни статии: НОВООБРАЗУВАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ СЕЛО ПЕТЛИНО ½ /една втора/ идеална част от : ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.124.152