Продажби  

ПАРКОМЯСТО №1

0 Коментари
24

1/5 /една пета/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.110.218.2.12 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и десет, точка, двеста и осемнадесет, точка, две, точка, дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, одобрени със заповед №РД 18 66/18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр.Кърджали, пк 6600 /шест хиляди шестстотин/, ул.“Георги Кондолов“ №13 /тринадесет/, ет. 1 /минус едно/, гараж  паркоместа, находящ се в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор №40909.110.218 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и десет, точка, двеста и осемнадесет/, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, разположен в подземния етаж на сградата, съдържащ пет паркоместа, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: обекти с идентификатор №40909.110.218.2.9, 40909.110.218.2.10, №40909.110.218.2.1,   с разпределено изцяло за приобретателя право на ползване върху ПАРКОМЯСТО №1 /едно/ с площ 17,40 /седемнадесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., при граници на паркомястото: горе  бутик №1, изток  паркомясто №2, север  общо маневрено хале, ведно с припадащите се 19,711 % идеални части от рампата и общото маневрено хале и 3,541 % идеални части от правото на строеж в имота.

0.0
Последна актуализация на:: сряда 25 май 2022 16:04
Сродни статии: ПАРКОМЯСТО №3 ПАРКОМЯСТО №4 ПАРКОМЯСТО №5
ПАРКОМЯСТО №1