Продажби  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48622.10.640

0 Коментари
26
04 юни 2021

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48622.10.640 /четиридесет и осем хиляди шестстотин двадесет и две, точка, десет, точка, шестстотин и четиридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-526/19.10.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК София, находящ се в землището на с. Мишевско, общ. Джебел, обл. Кърджали, с площ от 3595 /три хиляди петстотин деветдесет и пет/ кв. м., с номер по предходен план 010640 /нула, десет хиляди шестстотин и четиридесет/, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за стопански двор, при граници на поземления имот: имот с идентификатор 48622.10.649; имот с идентификатор 48622.10.584 и имот с идентификатор 48622.10.661, ведно с построените в поземления имот ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 48622.10.640.1 /четиридесет и осем хиляди шестстотин двадесет и две, точка, десет, точка, шестстотин и четиридесет, точка, едно/ със застроена площ от 402 /четиристотин и два/ кв. м. и ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 48622.10.640.2 /четиридесет и осем хиляди шестстотин двадесет и две, точка, десет, точка, шестстотин и четиридесет, точка, две/ със застроена площ 31 /тридесет и един/ кв. м.

0.0
Последна актуализация на:: петък 04 юни 2021 14:04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48622.10.640