Продажби  

½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №40909.102.166 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрени със Заповед РД 18 66/18.10.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК. Последното изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: гр.Кърджали, п.к. 6600, ул. Рила №8. Площ: 113 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване Номер по предходен план: 2943. Съседи: 40909.102.167, 40909.102.162, 40909.102.163, 40909.102.164, ведно с ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ попадащата върху имота сграда: СГРАДА с идентификатор 40909.102.166.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрени със Заповед РД 18 66/ 18.10.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК. Последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр. Кърджали, п.к. 6600, ул. Рила №8. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.102.166. Застроена площ: 20 кв.м. Брой етажи: 1. Предназначение: Жилищна сграда еднофамилна. По документ за собственост, същите недвижими имоти представляват: Дворно място с площ от 103 кв.м., образуващо имот с планоснимачен номер 2943 от кв.22 по плана на гр.Кърджали, заедно с построената в него: ПАЯНТОВА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 20 кв.м., при граници: север имот с пл.сн. № 2944 на Добра Славчева Иванова, изток имот с пл.сн. № 2942 на Славчо Иванов Сариев, запад и юг улици. Виж повече
½ и.ч. от обект с ид. №40909.114.218.1.10 по КККР на гр.Кърджали с Адрес на имота: гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 47, вх. А, ет. 4, ап. 10, с площ: 80.00 кв. м.; Прилежащи части: МАЗЕ – 10 площ 8.88 кв. м. , при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж – № 40909.114.218.1.11, под обекта – № 40909.114.218.1.7, над обекта - №40909.114.218.1.13. Виж повече