Продажби  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48622.10.640, находящ се в землището на с. Мишевско, общ. Джебел, обл. Кърджали, с площ от 3595 кв. м., ведно с построените в поземления имот ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 48622.10.640.1 със застроена площ от 402 кв. м. и ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 48622.10.640.2 със застроена площ 31 кв. м. Виж повече
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 20746.501.377.1, със застроена площ от 68 кв.м., с административен адрес на сградата в обл. Кърджали, общ. Джебел, гр. Джебел, п.к. 6850, ул. "Самуил" № 2, при граници на поземления имот: имоти с идентификатори № 20746.501.375, 20746.501.376, 20746.501.379, 20746.501.378 и 20746.501.1113. Виж повече
УПИ I с площ 2059 кв. м., представляващ имот с пл. сн. № 289, кв. 37 по действащия ПУП на село Звездел, община Момчилград, област Кърджали, ведно с построените в него: БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, представляваща едноетажна масивна сграда със застроена площ 256.15 кв. м.; НАВЕС ЗА ПАРКИРАНЕ НА КОЛИ, със застроена площ 123 кв. м.; ПРЕДПАЗНА КОЗИРКА с площ 391 кв. м. и АВТОМИВКА и оборудване – 2бр. бензиноколонки „SCHLUMBERGER", резервоар за гориво 60 м3, газоколонка тип GPL M-C 100 1, с пълна комплектовка, помпа за пропанбутан, тръбни разводки, фланци, свързващи елементи, опори, метални конструкции, резервоар за газ 10 м3 с окомплектовка, кранова арматура към газстанция. Виж повече