Продажби  

НОВООБРАЗУВАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 56054.501.909, кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Петлино, общ. Кърджали, ЗЗП 28, код по ЕКАТТЕ 56054, с площ 287 кв. м. по документ за собственост и с площ 287.41 кв. м. по скица, при съседи на имота: поземлен имот №56054.501.9512 на Община Кърджали; поземлен имот №56054.501.781 на наследниците на Шукри Шефкет Мюмюн; поземлен имот №56054.501.102 на Ася Джевджет Мюмюн. НОВООБРАЗУВАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 56054.501.909 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Петлино, общ. Кърджали, с площ 287 кв. м. по документ за собственост и с площ 287.41 кв. м. по скица. Виж повече
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.103.142 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със заповед №РД-18-66/18.10.2006. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е от 30.07.2018г., с адрес на поземления имот: гр.Кърджали, ул. „Родопи" №18, с площ: 411 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 656, квартал: 35., при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори №№ 40909.103.140, 40909.103.145, 40909.103.144, 40909.103.143, 40909.103.141, ведно с 1/2 идеална част от сграда, която попада върху имота, а именно: Сграда с идентификатор №40909.103.142.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със заповед №РД-18-66/18.10.2006. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни, с адрес на сградата: гр.Кърджали, ул.„Родопи" №18, със застроена площ: 21кв.м., брой етажи : 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: хангар,депо,гараж,стар идентификатор: няма,номер по предходен план: няма. Виж повече
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №58829.22.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали, одобрени със Заповед №РД-18-1397/31.07.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.03.2020г., с адрес на поземления имот: с. Пчеларово, местност „Градището", с площ 7648 кв.м., с трайно предназначение на територия: Земеделска, с начин на трайно ползване: „За стопански двор", категория на земята: 0, с номер по предходен план:022012 при съседи по скица: ПИ с идентификатори №№58829.22.297, 58829.22.95, 58829.22.15, 58829.22.34, 58829.22.11, 58829.22.10, 58829.22.9 и 58829.22.8, а по документ за собственост при граници и съседи: имот №022008 – пасище, мера на насл. на Кончо Велков Пейчев; имот №022009- пасище, мера на насл. на Георги Делчев Вълчев; имот №022010- пасище, мера на насл. на Никола Георгиев Чилингиров; имот №022011- пасище, мера на кметството; имот №000026- полски път на кметството; имот №022015- пасище, мера на насл. на Делчо Ангелов Ванчев; имот №000095 – полски път на кметството; имот №000297- дере на Държавата- МОСВ, ведно с изградените в имота сгради, съобразно разрешение за строеж №35/05.12.2016г. за „Козеферма за 1000 бр. кози, издадено от Главния архитект на Община Черноочене, в сила от 29.12.2016г. и Удостоверение за груб строеж изх.№5/16.01.2020г. по чл.181 от ЗУТ издаден от началник ТСУ при Община Черноочене, както следва: СГРАДА с идентификатор №58829.22.12.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали, одобрени със Заповед №РД-18-1397/31.07.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни; с адрес на сградата: с. Пчеларово, със застроена площ по кадастрална скица от 2219 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, СГРАДА с идентификатор №58829.22.12.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали, одобрени със Заповед №РД-18-1397/31.07.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.03.2020г., с адрес на сградата: с. Пчеларово, със застроена площ по кадастрална скица от 80 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма Виж повече
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №20746.501.9018 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Джебел, одобрени със заповед №РД-18-46/13.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри , засягащо поземления имот е от 11.10.2021г., с адрес на поземления имот: гр.Джебел, ул."Върбица" №19, с площ 690 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, с предишен идентификатор №20746.501.272, с номер по предходен план: пл.сн. №272, кв.16, парцел IV, при съседни имоти: имот с идентификатор №20746.501.271, имот с идентификатор №20746.501.1121, имот с идентификатор №20746.501.9020, имот с идентификатор №20746.501.9019, имот с идентификатор №20746.501.261, имот с идентификатор №20746.501.270, ведно с построените в имота сгради: 1.СГРАДА с идентификатор №20746.501.9018.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Джебел, одобрени със заповед №РД-18-46/13.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри , засягащо поземления имот е от 11.10.2021г., с адрес на сградата: гр.Джебел, ул."Върбица" №19, със застроена площ 97 кв.м., брой етажи : 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: жилищна сграда- еднофамилна, със стар идентификатор №20746.501.272.1, номер по предходен план: няма и 2. СГРАДА с идентификатор №20746.501.9018.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Джебел, одобрени със заповед №РД-18-46/13.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри , засягащо поземления имот е от 02.05.2022г., с адрес на сградата: гр.Джебел, ул."Върбица" №19, със застроена площ 19 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: Гараж, със стар идентификатор №20746.501.272.2, номер по предходен план: няма. Виж повече
АПАРТАМЕНТ № 26 етаж 4 вх. Б,находящ се в бл. Теменуга № 1 ул. Бели брези №56 в гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали, със застроена площ от 61.02 кв. м.,състоящ се от две стаи и кухня, ведно с 3.358 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на апартамента: североизток ап. №25, северозапад стълбище, югоизток пространство, югозапад ап. №27,горе ап. №29 и долу ап. №23,ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 26, с площ от 3.04 кв. м.,при граници на избено помещение: североизток коридор,северозапад пространство,югоизток избено помещение №27,югозапад коридор и горе апартаменти. Виж повече
АПАРТАМЕНТ № 23, етаж 3, вх. Б, находящ се в бл. Теменуга № 1, ул. Бели брези № 56 в гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали, със застроена площ от 61.02 кв. м., състоящ се от две стаи и кухня, ведно с 3.331 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на апартамента: североизток – ап. № 22, северозапад – стълбище, югоизток – пространство, югозапад – ап. № 24, горе – ап. № 26 и долу – ап. № 20, ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 23, с площ от 6.27 кв. м., при граници на избено помещение: североизток – коридор, северозапад – пространство, югоизток – избено помещение № 25, югозапад – стълбище и горе – апартаменти. Виж повече
½ /една втора/ идеална част от: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 102,60 кв.м., състояща се от четири стаи, салон, баня и тоалетна на първия етаж и от четири стаи, салон, баня и килер на втория етаж, с вътрешно стълбище; ПРИСТРОЙКА към жилищната сграда със застроена площ от 93,00 кв. м. състояща се от четири стаи и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА- ГАРАЖ със застроена площ от 21,00 кв. м., построени с отстъпено право на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – IV, целият с площ от 700,00 кв. м. в кв.1 по подробния устройствен план на с.Сливарка, общ.Крумовград, одобрен със Заповед №552 от 16.09.1983 г. на Кмета на Община Крумовград, ведно с отстъпеното право на строеж, при граници и съседи на УПИ: изток- улица от о.т.2 до о.т.3; запад- УПИ IX - Община Крумовград, УПИ 2- собствен имот, север- УПИ II- Община Крумовград, УПИ III- автоспирка на Общината и улица; юг- УПИ V- 2 Нермин Мехмед Юсеин. Виж повече