Продажби  

НОВООБРАЗУВАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 56054.501.909, кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Петлино, общ. Кърджали, ЗЗП 28, код по ЕКАТТЕ 56054, с площ 287 кв. м. по документ за собственост и с площ 287.41 кв. м. по скица, при съседи на имота: поземлен имот №56054.501.9512 на Община Кърджали; поземлен имот №56054.501.781 на наследниците на Шукри Шефкет Мюмюн; поземлен имот №56054.501.102 на Ася Джевджет Мюмюн. НОВООБРАЗУВАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 56054.501.909 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Петлино, общ. Кърджали, с площ 287 кв. м. по документ за собственост и с площ 287.41 кв. м. по скица. Виж повече
УПИ I с площ 2059 кв. м., представляващ имот с пл. сн. № 289, кв. 37 по действащия ПУП на село Звездел, община Момчилград, област Кърджали, ведно с построените в него: БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, представляваща едноетажна масивна сграда със застроена площ 256.15 кв. м.; НАВЕС ЗА ПАРКИРАНЕ НА КОЛИ, със застроена площ 123 кв. м.; ПРЕДПАЗНА КОЗИРКА с площ 391 кв. м. и АВТОМИВКА и оборудване – 2бр. бензиноколонки „SCHLUMBERGER", резервоар за гориво 60 м3, газоколонка тип GPL M-C 100 1, с пълна комплектовка, помпа за пропанбутан, тръбни разводки, фланци, свързващи елементи, опори, метални конструкции, резервоар за газ 10 м3 с окомплектовка, кранова арматура към газстанция. Виж повече
½ /една втора/ идеална част от: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 102,60 кв.м.; ПРИСТРОЙКА към жилищната сграда със застроена площ от 93,00 кв. м. и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА- ГАРАЖ със застроена площ от 21,00 кв. м., построени с отстъпено право на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – IV, целият с площ от 700,00 кв. м. в кв.1 по подробния устройствен план на с.Сливарка, общ.Крумовград. Виж повече
1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40909.124.152 по кадастралната карта на гр. Кърджали, целият с площ 261 кв. м., с административен адрес: гр. Кърджали, ул. „Мир" № 25, ведно с ВТОРИ етаж от построената в имота многофамилна масивна жилищна сграда, представляваща самостоятелно жилище със самостоятелен вход, с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.124.152.1.2, със застроена площ 55.90 кв. м., ведно с 1/2 идеална част от общите части на сградата, в която е разположен обекта, с идентификатор на сградата № 40909.124.152.1. Виж повече