Продажби  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48622.10.640, находящ се в землището на с. Мишевско, общ. Джебел, обл. Кърджали, с площ от 3595 кв. м., ведно с построените в поземления имот ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 48622.10.640.1 със застроена площ от 402 кв. м. и ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 48622.10.640.2 със застроена площ 31 кв. м. Виж повече