Район на действие Окръжен съд Кърджали

 • FILE_534563-4D5C39-554D2C-8AF1D7-356F8F-DF492B.jpg

  ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА

 • FILE_6FCA74-4FD5BE-F1D406-EE5BD5-1246E5-132808.jpg

  СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ ПО РЕДА НА ДОПК

 • FILE_9B368C-88FF35-2B30E0-EC9680-953414-6967DB.jpg

  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПУСНАТИ ОТ СЪДА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ

 • FILE_5CA709-E510CE-681C37-C02BC6-EB90AA-8FBF62.jpg

  ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО РЕДА НА ГПК

 • FILE_81728A-A23D58-64A671-0CE8C6-DC4AEE-8D2D6D.jpg

  ВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ ПРИЗОВКИ, СЪОБЩЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ

Статутът и правомощията на частния съдебен изпълнител са уредени в Гражданския процесуален кодекс , Закон за частните съдебни изпълнители и подзаконовите нормативни актове към ЗЧСИ, Данъчно-осигурителения процесуален кодекс, Търговския закон и други нормативни актове. Съгласно чл.2, ал.1 от ЗЧСИ частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притежания. Държавата може да възлага на частния съдебен изпълнител и събирането на публични вземания. Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с района на съответния окръжен съд.

Контакти

Кърджали, ул. Тодор Каблешков -17 , търговски обект - 1
0361 / 2 21 20
0879 023 003
kantora741@gmail.com